Văn Bản

(Cập nhật ngày: 27/10/2015)
QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
CỦA HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM KHÓA IX (NHIỆM KỲ 2013-2018)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 61 QĐ/TWHSV ngày 30/3/2015

của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

        Quy chế này quy định về đối tượng, nguyên tắc, danh hiệu và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình tự, thủ tục khen thưởng và một số nội dung liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của Hội Sinh viên Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

        1. Các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên, sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, công tác.

2. Các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam.

Điều 3. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng

1. Nguyên tắc thi đua:

- Tự nguyện, tự giác, công khai.

- Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

2. Nguyên tắc khen thưởng:

- Kịp thời, chính xác, công khai, công bằng.

- Cá nhân, tập thể được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, xứng đáng là gương sáng cho cá nhân, tập thể khác noi theo.

- Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một cá nhân hoặc tập thể.

- Không xét khen thưởng đối với những trường hợp sau: tập thể, cá nhân đang nhận hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên; tập thể có cá nhân bị kỷ luật (Đảng, chính quyền, đoàn thể…); hồ sơ đề nghị khen thưởng không đúng thủ tục và thời gian quy định.

Chương II

TỔ CHỨC THI ĐUA, DANH HIỆU

VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA

Điều 4. Tổ chức thi đua

       1. Hình thức tổ chức thi đua gồm

- Thi đua thường xuyên.

- Thi đua theo đợt.

2. Phạm vi thi đua gồm

- Cấp toàn quốc.

- Cấp tỉnh, thành phố.

- Cấp trường và cơ sở.

Điều 5. Danh hiệu thi đua

1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân:

1.1 “Sinh viên 5 tốt”.

1.2 Giải thưởng “Sao tháng giêng”.

1.3 Cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Hội và phong trào sinh viên năm học hoặc nhiệm kỳ.

1.4 Cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong một lĩnh vực cụ thể.

2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể:

2.1 Đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học hoặc nhiệm kỳ.

2.2 Đơn vị tiên tiến trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học.

2.3 Đơn vị xuất sắc từng mặt công tác Hội và phong trào sinh viên.

2.4 Tập thể “Sinh viên 5 tốt”.

Tuỳ theo yêu cầu thực tế, các cấp bộ Hội có thể xem xét ban hành các danh hiệu thi đua mới.

Điều 6. Tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua

1. Cá nhân

1.1 “Sinh viên 5 tốt”: theo quy định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” của các cấp bộ Hội.

1.2 Giải thưởng “Sao tháng giêng”: theo tiêu chuẩn xét chọn giải thưởng “Sao Tháng giêng” của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

1.3 Cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Hội và phong trào sinh viên năm học hoặc nhiệm kỳ đại hội:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

+ Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của nhà trường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;

+ Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

1.4 Cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong một lĩnh vực cụ thể:

+ Cá nhân có thành tích xuất sắc trong các cuộc thi cấp tỉnh, khu vực, toàn quốc hoặc quốc tế.

+ Cá nhân có những sáng kiến, giải pháp công nghệ hoặc đề tài nghiên cứu có tác dụng ảnh hưởng trong phạm vi tổ chức Hội Sinh viên hoặc tỉnh, Bộ, ngành đoàn thể Trung ương và do Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp tỉnh, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương xem xét, công nhận.

+ Cá nhân có hành động dũng cảm, thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc.

+ Cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong một phong trào cụ thể hoặc một đợt hoạt động cụ thể.

2. Tập thể

2.1 Đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học: đạt đủ điều kiện đơn vị xuất sắc theo tiêu chí đánh giá, xếp loại năm học do Trung ương Hội Sinh viên, Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố quy định.

2.2 Đơn vị tiên tiến trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học: đạt đủ điều kiện đơn vị tiên tiến theo tiêu chí đánh giá, xếp loại năm học do Trung ương Hội Sinh viên, Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố quy định.

2.3 Đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ: đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào sinh viên trong tất cả các năm học của nhiệm kỳ.

2.4 Đơn vị xuất sắc từng mặt công tác Hội và phong trào sinh viên: đạt thành tích xuất sắc trong từng mặt công tác do Trung ương Hội hoặc tỉnh, thành Hội phát động. 

2.5 Tập thể “Sinh viên 5 tốt”: theo quy định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu Tập thể “Sinh viên 5 tốt” của các cấp bộ Hội.

Chương III

HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

          Điều 7. Hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam:

1. Cờ thưởng

1.1 Cờ đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học:  

Được trao tặng cho Hội Sinh viên cấp tỉnh, cấp trường trực thuộc Trung ương xếp loại xuất sắc và đạt từ 90% đến 100% số điểm theo thang điểm đánh giá xếp loại công tác Hội và phong trào sinh viên từng năm học.

Được trao cho Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc các tỉnh, thành phố, xếp loại xuất sắc, dẫn đầu công tác Hội và phong trào sinh viên cấp tỉnh, thành phố. Đối với các tỉnh, thành phố thành lập các cụm thi đua (có số lượng Hội Sinh viên trực thuộc từ 10 đơn vị trở lên): Đơn vị xếp loại xuất sắc, dẫn đầu công tác Hội và phong trào sinh viên từng năm học của cụm thi đua, được Hội Sinh viên tỉnh, thành phố đề xuất có thể nhận cờ thưởng của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

1.2 Cờ đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ:

Được trao tặng cho Hội Sinh viên cấp tỉnh, cấp trường đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc tất cả các năm học của nhiệm kỳ trong đó được trao cờ thi đua ít nhất 2/3 các năm học của nhiệm kỳ.

2. Bằng khen

Trao tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, trong công tác Hội và phong trào sinh viên; trao cho các cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương và Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”.

        Điều 8. Hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, thành phố:

Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành trao tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, trong công tác Hội và phong trào sinh viên theo năm học, nhiệm kỳ hoặc theo từng mặt công tác.

        Điều 9. Hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng Hội Sinh viên cấp trường:

- Giấy khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên cấp trường trao tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, trong công tác Hội và phong trào sinh viên theo năm học, nhiệm kỳ hoặc theo từng mặt công tác.

Tuỳ theo yêu cầu thực tế, các cấp bộ Hội có thể xem xét ban hành các Giải thưởng mới và quyết định các hình thức khen thưởng bổ sung, phù hợp với quy định.

Đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cùng một thời điểm có thể đủ điều kiện để đề nghị xét khen thưởng ở nhiều cấp khác nhau, chỉ được nhận khen thưởng một lần ở cấp cao nhất.

Chương IV

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH, TRAO TẶNG, THỦ TỤC, HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯỞNG

Điều 11: Thẩm quyền quyết định

1. Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam quyết định trao tặng các danh hiệu thi đua quy định tại mục 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Khoản 1 và mục 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Khoản 2, Điều 5, Chương II Quy chế này và giao cho Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam xem xét quyết định các hình thức khen thưởng quy định tại Điều 7, Chương III Quy chế này.

2. Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam cấp tỉnh quyết định trao tặng các danh hiệu thi đua quy định tại mục 1.1, 1.3, 1.4 Khoản 1 và mục 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Khoản 2, Điều 5, Chương II Quy chế này và các hình thức khen thưởng quy định tại Điều 8, Chương III Quy chế này. Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố có thể ban hành các danh hiệu thi đua khác phù hợp với yêu cầu của địa phương, đơn vị (sau khi thống nhất với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp về thi đua, khen thưởng, Ban Thường vụ tỉnh, thành đoàn và được sự đồng ý của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam).

3. Ban Thư ký Hội Sinh viên cấp trường quyết định trao tặng các danh hiệu thi đua quy định tại mục 1.1, 1.3, 1.4 Khoản 1 và mục 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Khoản 2, Điều 5, Chương II Quy chế này và các hình thức khen thưởng quy định tại Điều 9, Chương III Quy chế này.

Điều 12: Thẩm quyền quản lý mẫu cờ thưởng, bằng khen, giấy khen

Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ban hành quy định thống nhất mẫu và kích cỡ cờ thưởng, bằng khen, giấy khen trong tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam.

Điều 13. Hiệp y khen thưởng và đề xuất khen thưởng các cấp chính quyền

Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam hiệp y khen thưởng cho các cơ sở Hội sau 10 ngày kể từ khi nhận được văn bản đề nghị (tính theo dấu bưu điện) của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Điều 14. Hồ sơ xét khen thưởng

1. Hồ sơ đề nghị Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khen:

1.1. Đối với Hội Sinh viên cấp tỉnh:

- Báo cáo thành tích cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng.

- Công văn đề nghị khen thưởng của Hội Sinh viên cấp tỉnh.

- Biên bản họp bình xét khen thưởng.

1.2. Đối với Hội Sinh viên cấp trường:

- Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng.

- Công văn đề nghị khen thưởng của Hội Sinh viên Việt Nam cấp trường có xác nhận đồng ý của cấp ủy cùng cấp và Công văn đề nghị khen thưởng của Hội cấp trên trực tiếp. Ở các đơn vị chưa có Hội Sinh viên cấp tỉnh, phải có ý kiến hiệp y của Ban Thường vụ tỉnh, thành đoàn.

- Biên bản họp bình xét khen thưởng.

1.3. Đối với trường hợp xét khen thưởng đạt giải cao trong các cuộc thi cấp tỉnh, khu vực, toàn quốc hoặc quốc tế; phát minh, sáng kiến

- Công văn hoặc quyết định hoặc bằng công nhận do cơ quan thẩm quyền cấp gửi kèm theo hồ sơ (bản sao có công chứng).

2. Hồ sơ đề nghị Hội Sinh viên cấp tỉnh khen:

- Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng.

- Công văn đề nghị của Hội Sinh viên cấp trường có xác nhận của cấp uỷ cùng cấp.

- Biên bản họp bình xét khen thưởng.

3. Hồ sơ đề nghị Hội Sinh viên cấp trường khen:

- Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng.

- Văn bản đề nghị xét khen thưởng.

- Biên bản bình xét khen thưởng.

4. Những trường hợp khen thưởng phục vụ yêu cầu chính trị; cá nhân, tập thể lập được thành tích đột xuất được đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản, gồm:

- Văn bản đề nghị xét khen thưởng.

- Trích ngang thành tích của các cá nhân, tập thể đề nghị xét khen thưởng.

Điều 15. Thời hạn gửi hồ sơ khen thưởng

1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng năm học gửi về Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trước ngày 30 tháng 06 hằng năm, trừ trường hợp Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam có hướng dẫn khác.

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi lên cấp khen thưởng phải trước 15 ngày so với thời gian trao khen thưởng để làm các thủ tục theo quy định.

3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng đột xuất gửi về Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ngay sau khi lập được thành tích đột xuất.

4. Thời hạn gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng giải thưởng “Sao tháng giêng”,  danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, Tập thể “Sinh viên 5 tốt” thực hiện theo Quy chế giải thưởng “Sao tháng giêng” và Hướng dẫn bình chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và Tập thể “Sinh viên 5 tốt”.

Điều 16. Thời điểm khen thưởng

1. Việc xét thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân được tiến hành vào dịp tổng kết năm học, Đại hội kết thúc nhiệm kỳ hoặc tổng kết đợt thi đua.

2. Việc xét khen thưởng đột xuất do Hội Sinh viên các cấp đề xuất và cấp trên trực tiếp quyết định.

Điều 17.Thủ tục khen thưởng

- Công bố quyết định khen thưởng.

- Trao tặng Cờ, Bằng khen, Giấy khen hoặc hiện vật, tặng phẩm (nếu có). Việc công bố quyết định khen thưởng và trao thưởng phải được tiến hành trang trọng.

- Cấp nào ra quyết định khen thưởng thì lãnh đạo cấp đó trực tiếp trao tặng hoặc uỷ quyền cho lãnh đạo cấp dưới trực tiếp trao tặng cho người được khen hoặc đại biểu đại diện cho tập thể được khen.

Chương V

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM

CỦA CÁ NHÂN, TẬP THỂ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Điều 18. Quyền lợi của cá nhân, tập thể được khen thưởng

1. Các hình thức khen thưởng của Hội tuỳ từng trường hợp và điều kiện cụ thể có kèm theo phần thưởng.

2. Cá nhân được được tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng có quyền lưu giữ, trưng bày và sử dụng hiện vật khen thưởng. 

3. Trường hợp hiện vật khen thưởng bị mất do thiên tai, hỏa hoạn, mất trộm thì mới được cấp lại. Hiện vật khen thưởng bị hư hỏng hoặc quá cũ có thể được đổi lại. Nếu việc đề nghị cấp đổi lại những hiện vật khen thưởng không còn hiện hành tại thời điểm đề nghị thì dựa trên cơ sở những căn cứ còn lại, cấp giấy xác nhận về hình thức hiện vật mà cá nhân, tập thể đã từng được khen thưởng. Thủ tục đề nghị xét cấp lại hoặc đổi lại hiện vật khen thưởng gồm đơn đề nghị của cá nhân, tập thể có xác nhận của Ban Thư ký Hội Sinh viên cấp trên trực tiếp quản lý.

Điều 19. Trách nhiệm của cá nhân, tập thể được khen thưởng

1. Cá nhân, tập thể được tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có trách nhiệm giữ vững và phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục phấn đấu để lập thành tích cao hơn; tham gia tích cực các hoạt động do Hội tổ chức.

2. Cá nhân, tập thể được khen thưởng có trách nhiệm bảo quản tốt các hiện vật khen thưởng; không sử dụng hiện vật khen thưởng để thực hiện các hành vi phạm pháp luật hoặc các hành vi xâm phạm đến uy tín của tổ chức Hội.

Chương VI

KIỂM TRA XỬ LÝ VI PHẠM, GIẢI QUYẾT

KHIẾU NẠI, TỔ CÁO VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Điều 20. Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng

Hằng năm, Ban Thư ký Hội Sinh viên các cấp phối hợp với Ban Kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Hội trong phạm vi quản lý.

        Điều 21. Xử lý vi phạm về công tác thi đua, khen thưởng

1. Cá nhân tổ chức vi phạm quy định về công tác thi đua, khen thưởng của  Hội bị xử lý theo các quy định của Điều lệ Hội và pháp luật về thi đua, khen thưởng.

2. Việc thu hồi quyết định khen thưởng của Hội được thực hiện trong các trường hợp sau:

- Cá nhân, tập thể gian dối trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng.

- Hiện vật khen thưởng hay danh hiệu thi đua của Hội bị sử dụng sai mục đích hoặc bị lợi dụng vào những việc vi phạm pháp luật.

        - Cá nhân, tập thể được nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc vi phạm Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam đến mức gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức Hội.

3. Việc thu hồi khen thưởng do cấp bộ Hội ra quyết định khen thưởng xem xét quyết định. Đối với khen thưởng của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam giao cho Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam xem xét quyết định.

Điều 22. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng

Ban Thư ký Hội Sinh viên các cấp phối hợp với Ban Kiểm tra cùng cấp tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng theo đúng các quy định của Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Hội, Điều lệ Hội, pháp luật về thi đua, khen thưởng và pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

                                                  Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế

1. Căn cứ Quy chế này, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam xây dựng các quy định, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thi đua; đồng thời, trên cơ sở chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên, ban hành Hướng dẫn đánh giá thi đua công tác Hội và phong trào sinh viên cấp tỉnh, Đại học vùng và cấp trường để định hướng, đánh giá kết quả thi đua và xét khen thưởng năm học.

2. Căn cứ Quy chế này, Hội Sinh viên cấp tỉnh, Đại học vùng, cấp trường xây dựng hoặc sửa đổi bổ sung quy chế thi đua, khen thưởng của đơn vị để triển khai thực hiện.

        3. Hằng năm, Hội Sinh viên cấp tỉnh, Đại học vùng, cấp trường tiến hành sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, thống kê thành tích thi đua, khen thưởng của đơn vị gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trước ngày 30/9 để theo dõi, tổng hợp.

4. Cá nhân, tập thể thuộc Hội Sinh viên cấp tỉnh, Đại học vùng, cấp trường được tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, sau khi nhận được quyết định khen thưởng phải thông báo về Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam biết để theo dõi, tổng hợp thành tích thi đua khen thưởng chung của toàn Hội.

Điều 24: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này được thông qua tại Hội nghị Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ hai, khóa IX; có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành và thay thế Quy chế Thi đua, Khen thưởng đã thực hiện trong nhiệm kỳ 2008-2013.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam sẽ nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Hội cho phù hợp./.

Theo hoisinhvien.com.vnThống kê truy cập
Số người trực tuyến: 7
Số người đã truy cập: 1590195