Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ, đội, nhóm
QUI CHẾ Hoạt động của các Câu lạc bộ – Đội – Nhóm
Quy chế thi đua khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH, NHIỆM KỲ 2012 - 2017 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Ban hành kèm theo Quyết định số: 707 -QĐ/TWĐTN-VP ngày 10/12/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)
Quy chế thi đua khen thưởng của Hội Sinh viên
QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM KHÓA IX (NHIỆM KỲ 2013-2018) (Ban hành kèm theo Quyết định số 61 QĐ/TWHSV ngày 30/3/2015 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam)
Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam
ĐIỀU LỆ CỦA HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) ( Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1739/QĐ-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ )
Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
ĐIỀU LỆ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2007) Ngày thành lập Đoàn : 26 - 03 - 1931

Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 2
Số người đã truy cập: 362509