VAN BAN - VĂN BẢN
banner dtn2

Văn Bản

Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ, đội, nhóm
(27/10/2015)
QUI CHẾ Hoạt động của các Câu lạc bộ – Đội – Nhóm
Quy chế thi đua khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
(27/10/2015)
QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH, NHIỆM KỲ 2012 - 2017 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Ban hành kèm theo Quyết định số: 707 -QĐ/TWĐTN-VP ngày 10/12/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)
Quy chế thi đua khen thưởng của Hội Sinh viên
(27/10/2015)
QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM KHÓA IX (NHIỆM KỲ 2013-2018) (Ban hành kèm theo Quyết định số 61 QĐ/TWHSV ngày 30/3/2015 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam)
Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam
(27/10/2015)
ĐIỀU LỆ CỦA HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) ( Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1739/QĐ-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ )
Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
(27/10/2015)
ĐIỀU LỆ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2007) Ngày thành lập Đoàn : 26 - 03 - 1931

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website